วิสัยทัศน์ นโยบาย

วิสัยทัศน์
     โรงเรียนเอกดรุณ  มุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข


นโยบาย
1. ส่งเสริมความมีระเบียบวินัย  มารยาทและบุคลิกภาพที่ดี  แบบประเพณีนิยมของไทย


2. ส่งเสริมความมีความคุณธรรม  จริยธรรม  ความซื่อสัตย์  ความขยันหมั่นเพียร และความกตัญญูกตเวที เพื่อจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

3. ปลูกฝังความรู้ และความเข้าใจและความศรัทธา เห็นคุณค่าในสังคม และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

4. สร้างสรรค์ความสามารถพื้นฐานในการที่จะมีความเป็นเลิศทางวิชาการ ให้เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล

Powered by MakeWebEasy.com