การสมัครเรียน

หลักฐานและเอกสารสำหรับสมัครเรียน

สิ่งที่ต้องเตรียมจำนวน (ชุด)
1.  สำเนาทะเบียนบ้าน  1 ชุด
2.  สำเนาสูติบัตร  1 ชุด
3.  รูปถ่าย  ขนาด 1 นิ้ว2 ใบ
4.  หลักฐานแสดงผลการเรียน
5. สำเนาบัตรประชาชนบิดาและมารดา1 ชุด 
Powered by MakeWebEasy.com