ประวัติโรงเรียน

     โรงเรียนเอกดรุณก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2530 เป็นโรงเรียนเอกชน โดยผู้ก่อตั้งมีแนวคิดว่า จากการขยายตัวของชุมชนในพื้นที่ ทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับนักเรียน โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม มุ่งเน้นจัดการศึกษา โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในแผนการจัดการศึกษาให้ผู้เรียน เรียนรู้เพื่อเป็นคนเก่ง คนดี เรียนอย่างมีความสุข และมีความเป็นไทย คณะผู้บริหารมุ่งเน้นการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ

(คำขวัญ)
สะอาด เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
 
(อักษรย่อ)
อ.ด.ร.
 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์)
ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีสุขอนามัยที่ดี และมีความใฝ่รู้
 
(อัตลักษณ์ของโรงเรียน)
เด็กดีมีวินัย

(เอกลักษณ์)
โรงเรียนสร้างเสริมวินัย


สัญลักษณ์ของโรงเรียน

อักษรในวงกลม : ชื่อโรงเรียน เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัดที่ตั้่งอยู่

ต้นสน : ความยั่งยืนและแข็งแกร่ง

สมุด : แหล่งความรู้หรือวิชาความรู้ทั้งหมด

04 และ 30 : เดือน ปี ที่เปิดดำเนินการ

เทียน : ความเหนื่อยยากและความเสียสละของครูที่จะนำนักเรียนสู่แสงสว่างทางปัญญา

ดินสอ : เครื่องสื่อความรู้ และความสำเร็จในการเรียนของนักเรียน


สีประจำโรงเรียน

ชมพู : ความอ่อนน้อมถ่อมตน อ่อนโยน

เหลือง : ความสดใส ความสว่าง

ชมพูเหลือง : ความอ่อนน้อมถ่อมตน จะนำไปสู่ความสำเร็จทางปัญญา

  

Powered by MakeWebEasy.com