TWHW

TWHW

ผู้เยี่ยมชม

horito@hotmail.com

  E-Commerce การทำธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (83 อ่าน)

22 ก.ย. 2565 14:56

E-Commerce การทำธุรกิจโดยซื้อขายสินค้าหรือโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ ใช้ทั้งข้อความ เสียง ภาพ และคลิปวิดีโอในการทำธุรกิจได้

ย่อมาจากคำว่า Electronic Commerce คือ การทำธุรกิจโดยซื้อขายสินค้าหรือโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ และที่ใช้งานมากที่สุดคือ อินเทอร์เน็ต สามารถใช้ทั้งข้อความ เสียง ภาพ และคลิปวิดีโอในการทำธุรกิจได้ การทำธุรกิจแบบนี้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้วงกว้างและทำให้ลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินการได้เป็นอย่างดี

เพราะเหตุใดทำไมจึงควรทำ E-Commerce

ในปัจจุบันผู้คนมีการเข้าถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาขึ้น มีความสะดวกรวดเร็ว ใช้งานอินเทอร์เน็ตบ่อยครั้ง การที่ธุรกิจหันมาสนใจอีคอมเมิร์ซ ก็เพื่อตอบโจทย์ในเข้าถึงกลุ่มลูกค้า พร้อมทั้งยังมีข้อดี ประโยชน์ในหลายๆด้าน


  • ไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้าย สามารถโชว์สินค้าเป็นรูป หรือวิดีโอลงบนเว็บไซต์ ได้

  • ไม่ต้องใช้พนักงงานในการขาย แสดงข้อมูล และทำการซื้อขายแบบอัตโนมัติ หรือติดต่อร้านค้าผ่านอินเทอร์เน็ตได้ตลอด 24 ชั่วโมง

  • เพิ่มโอกาสในการขาย เพราะสามารถเข้าถึงทุกคนที่มีอินเทอร์เน็ตได้ ทำให้มีลูกค้าได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก ไม่จำเป็นต้องเดินทาง

  • ลดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น และยังนำเงินไปลงทุนเพิ่มเติมได้ เช่น การขยายธุรกิจ

  • ทำการตลาดได้แม่นยำและสามารถวัดผลได้ เนื่องจากสามารถใช้เว็บไซต์และโซเชียลมีเดียในการเก็บข้อมูลที่เข้ามาเยี่ยมชมและยังมีระบบที่สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพ


E-Commerce มี 5 ประเภท ดังนี้

1. Business to Consumer (B2C) คือ ผู้ซื้อปลีกซื้อสินค้าจากผู้ขายผ่านอินเตอร์เน็ต2. Business to Business (B2B) คือ ผู้ประกอบการสองฝ่ายทำการติดต่อซื้อขายกัน ซึ่งในการขายนี้เป็นการขายส่ง ทำการสั่งซื้อผ่านอินเทอร์เน็ต

3. Business to Government (B2G) คือ ธุรกิจระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐ

4. Government to Government (G2G) คือ การติดต่อกันระหว่างหน่วยงานในรัฐบาล เป็นการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวง

5. Consumer to Consumer (C2C) คือ การติดต่อซื้อขายระหว่างผู้บริโภคด้วยกันเอง กล่าวคือ การประกาศขายนี้ส่วนใหญ่ทำผ่านอินเทอร์เน็ตเพราะมีพื้นที่ให้ติดต่อซื้อขายได้สะดวก รวมถึงหาคนที่มีความสนใจเหมือนกันได้ง่ายอีกด้วย

6. Government to Consumer (G2C) คือ การให้บริการจากทางภาครัฐผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ต เช่น การคำนวณและเสียภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมของอีคอมเมิร์ซได้ ที่นี่


Reference: TOMITECH TEROSOFT HAMHAM

49.231.228.114

TWHW

TWHW

ผู้เยี่ยมชม

horito@hotmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com