เกี่ยวกับโรงเรียน
     วิสัยทัศน์ นโยบาย
     หลักสูตรการเรียน ฯ
     โครงสร้างการบริหาร
     บุคคลากร
     ปฏิทินกิจกรรม
    น้องอนุบาล
    สาระการเรียนรู้
      Funny English Club
      Chinese Club
     ภาษาต่างประเทศ
     วิทยาศาสตร์
     คณิตศาสตร์
     ภาษาไทย
     สังคมศึกษา ศาสนา ฯ
     ศิลปะ
     สุขศึกษาพลศึกษา
     การงานอาชีพ ฯ
    ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาเรียนรู้ เอกดรุณ
     ชมรมวิชาการ
     ชมรมภาษจีน
     ชมรมฟุตบอล
     ชมรมนาฏศิลป์
     ชมรมศิลปะ
     ชมรมประดิษฐ์
     ชมรมละคร
     ชมรมหุ่น
     ชมรมอาหาร
     ชมรมวิทยาศาสตร์
    รางวัลความภาคภูมิใจ
     โรงเรียนสีขาว
     โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
     โรงเรียนวิถีพุทธ
     การประเมินคุณภาพทางการศึกษา
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 4
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 75
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,192,554
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
27 ตุลาคม 2564
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
31             

As Seen On TV
 เกี่ยวกับเรา

คำขวัญ

สะอาด  เรียนดี มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม
 

อักษรย่อ
อ.ด.ร.
  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

 
ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์  มีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบ
มีสุขอนามัยที่ดี   และมีความใฝ่รู้

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

เด็กดีมีวินัย


เอกลักษณ์
โรงเรียนสร้างเสริมวินัย

      ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนเอกดรุณก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2530
เป็นโรงเรียนเอกชน โดยผู้ก่อตั้งมีแนวคิดว่า
จากการขยายตัวของชุมชนในพื้นที่ทำให้
ประชากรเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับนักเรียน
โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม  จริยธรรม
มุ่งเน้นจัดการศึกษา  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในแผนการจัด
การศึกษาให้ผู้เรียน  เรียนรู้เพื่อเป็นคนเก่ง  คนดี
เรียนอย่างมีความสุข  และมีความเป็นไทย  คณะผู้บริหาร
มุ่งเน้นการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ

 
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
 
อักษรในวงกลม            ชื่อโรงเรียน  เลขที่  ตำบล  อำเภอ  จังหวัดที่ตั้่งอยู่

ต้นสน                         ความยั่งยืนและแข็งแกร่ง

สมุด                           แหล่งความรู้หรือวิชาความรู้ทั้งหมด

04 และ 30                  เดือน  ปี  ที่เปิดดำเนินการ

เทียน                          ความเหนื่อยยากและความเสียสละของครู
                                  ที่จะนำนักเรียนสู่แสงสว่างทางปัญญา

ดินสอ                         เครื่องสื่อความรู้  และความสำเร็จในการเรียนของ
                                  นักเรียน
 
 
สีประจำโรงเรียน
 
ชมพู                             ความอ่อนน้อมถ่อมตน  อ่อนโยน

เหลือง                          ความสดใส  ความสว่าง

ชมพูเหลือง                   ความอ่อนน้อมถ่อมตน  จะนำไปสู่ความสำเร็จทางปัญญา
 

Copyright by ekdarun.com
Engine by MAKEWEBEASY