เกี่ยวกับโรงเรียน
     วิสัยทัศน์ นโยบาย
     หลักสูตรการเรียน ฯ
     โครงสร้างการบริหาร
     บุคคลากร
     ปฏิทินกิจกรรม
    น้องอนุบาล
    สาระการเรียนรู้
      Funny English Club
      Chinese Club
     ภาษาต่างประเทศ
     วิทยาศาสตร์
     คณิตศาสตร์
     ภาษาไทย
     สังคมศึกษา ศาสนา ฯ
     ศิลปะ
     สุขศึกษาพลศึกษา
     การงานอาชีพ ฯ
    ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาเรียนรู้ เอกดรุณ
     ชมรมวิชาการ
     ชมรมภาษจีน
     ชมรมฟุตบอล
     ชมรมนาฏศิลป์
     ชมรมศิลปะ
     ชมรมประดิษฐ์
     ชมรมละคร
     ชมรมหุ่น
     ชมรมอาหาร
     ชมรมวิทยาศาสตร์
    รางวัลความภาคภูมิใจ
     โรงเรียนสีขาว
     โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
     โรงเรียนวิถีพุทธ
     การประเมินคุณภาพทางการศึกษา
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 4
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 45
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,192,524
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
27 ตุลาคม 2564
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
31             

As Seen On TV
 วิสัยทัศน์ นโยบาย

วิสัยทัศน์


โรงเรียนเอกดรุณ  มุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้
เป็นคนดี  มีความซื่อสัตย์  ตั้งอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม  จริยธรรม 
มีระเบียบวินัย  และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนโยบาย

 

 

 

1.   ส่งเสริมความมีระเบียบวินัย  มารยาทและบุคลิกภาพที่ดี  แบบประเพณีนิยมของไทย

2.   ส่งเสริมความมีความคุณธรรม  จริยธรรม  ความซื่อสัตย์  ความขยันหมั่นเพียร
      และความกตัญญูกตเวที
  เพื่อจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

3.  ปลูกฝังความรู้  และความเข้าใจและความศรัทธา  เห็นคุณค่าในสังคม 
     และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข


 

4.  สร้างสรรค์ความสามารถพื้นฐานในการที่จะมีความเป็นเลิศทางวิชาการ
      ให้เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
Copyright by ekdarun.com
Engine by MAKEWEBEASY